Program Konferencji

Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje newralgicznym obszarem ścierania się wielkich koncepcji geopolitycznych oraz rywalizacji bloków militarno-politycznych. W XX w. było to współzawodnictwo Rosji/ZSRR i Niemiec, następnie zaś – w dobie „zimnej wojny” – bloków wschodniego i zachodniego. Dziś, po okresie redefinicji starych teorii i doktryn, Europa Środkowo-Wschodnia ponownie jest obszarem rywalizacji struktur euroatlantyckich oraz rosyjskiego ośrodka siły.

Jednocześnie, przez ostatnie 100 lat, powstawały kolejne inicjatywy integracyjne mające na celu upodmiotowienie państw regionu. Czerpały one z intelektualnego dziedzictwa wielkich historycznych koncepcji, takich jak idea jagiellońska, zaś materializowały się w postaci regionalnych sojuszów oraz zrzeszeń o charakterze militarnym i polityczno-gospodarczym.  Historia XX wieku pokazała, że ani koncepcje federacyjne czy konfederacyjne ani próby budowania konkurencyjnych bloków militarnych nie wytrzymały próby czasu i nie były w stanie przekształcić się w efektywny system zbiorowego bezpieczeństwa w tej części kontynentu, natomiast zakończenie „zimnej wojny” spowodowało rozpoczęcie procesów integracji większości państw regionu ze strukturami UE i NATO. Pomimo to przywódcy krajów między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym nie rezygnują z kolejnych subregionalnych inicjatyw  integracyjnych, mających na celu wzmocnienie potencjału tego obszaru w relacjach międzynarodowych – najnowszą tego typu inicjatywą jest Trójmorze.

 • Czy w dobie kryzysu politycznego, społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej oraz zaostrzającej się rywalizacji na linii NATO-Rosja, takie koncepcje mogą być efektywne i czy stara idea Międzymorza w nowej odsłonie ma szansę realizacji?
 • Jaką rolę Europa Środkowo – Wschodnia, zintegrowana w ramach Trójmorza, odgrywać będzie w geopolitycznej rozgrywce mocarstw?
 • Czy Inicjatywa Trójmorza jest próbą wzmocnienia wschodniej flanki Unii Europejskiej, nowym podziałem wewnątrz UE czy też przeciwwagą dla niemiecko-francuskiej siły?
 • W jakich obszarach należy w szczególności zacieśniać więzy między państwami regionu?
 • Jakie cele i interesy łączą państwa Europy Środkowo-Wschodniej, co zaś je dzieli?
 • Do jakich wartości, idei, koncepcji z przeszłości możemy sięgnąć, budując konstrukcje polityczno-gospodarcze w XXI wieku?
 • Dokąd zmierza Ukraina i jaka przyszłość czeka ten jakże istotny element ładu międzynarodowego w regionie?

   Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukiwać będą organizatorzy oraz uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.”  Zapraszamy naukowców, ekspertów i analityków z dziedzin: stosunków międzynarodowych, dyplomacji, geopolityki, prawa, ekonomii, historii, sekuritologii do wymiany myśli, opinii, poglądów oraz wątpliwości związanych z doświadczeniami i prognozami inicjatyw integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

   Proponowane obszary tematyczne konferencji:

Przeszłość

 • Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar historyczny, geopolityczny i kulturowy;
 • Idea jagiellońska i intelektualne źródła polskiej myśli federacyjnej;
 • Międzymorze, Trzecia Europa oraz inne koncepcje federacyjne i konfederacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-1939;
 • Regionalne sojusze w Europie Środkowo-Wschodniej 1918-1939 (Mała Ententa, Ententa Bałkańska, Ententa Bałtycka, projekt paktu dunajskiego);
 • Sojusz polsko-rumuński oraz inne środkowoeuropejskie próby stworzenia militarnej przeciwwagi dla III Rzeszy i ZSRR w l. 1918-1939;
 • Prometeizm i koncepcja dysmembracji Rosji;
 • Koncepcje federacyjne z okresu II wojny światowej (konfederacja polsko-czechosłowacka, Unia Bałkańska, Central and Eastern European Planning Board);
 • Koncepcje federacyjne oraz inicjatywy integracyjne emigracji środkowoeuropejskich po II wojnie światowej;

Teraźniejszość

 • Europa Środkowo-Wschodnia we współczesnej myśli geopolitycznej oraz doktrynach geopolitycznych mocarstw;
 • Kraje środkowoeuropejskie po rozpadzie dwubiegunowego podziału świata: zarzucenie koncepcji federacyjnych i droga do integracji z UE i NATO;
 • Subregionalne inicjatywy współpracy państw środkowoeuropejskich (Inicjatywa Środkowoeuropejska, Grupa Wyszehradzka, CEFTA, Rada Bałtycka, Trójmorze)
 • Inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego oraz komunikacyjnego Europy Środowo-Wschodniej (gazociąg Nabucco, gazociąg Baltic Pipe, Via Carpatia , Via Baltica);
 • Współpraca militarna państw środkowoeuropejskich w ramach NATO; Czy środowisko bezpieczeństwa oraz potencjał militarny państw Trójmorza stwarzają potrzebę i dają szansę na utworzenie sojuszu militarnego?
 • Partnerstwo Wschodnie jako wymiar wschodni polityki UE;
 • Subregionalny wymiar konfliktu ukraińskiego;
 • Nawiązania do koncepcji Międzymorza w polskiej myśli politycznej w III RP – polityka wschodnia Lecha Kaczyńskiego;

Przyszłość

 • Kryzys UE a ewentualny powrót do koncepcji federacji środkowoeuropejskiej;
 • Obszary współpracy państw środkowoeuropejskich w obszarze bezpieczeństwa (zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, wspólna polityka imigracyjna);
 • Polsko-chorwacka inicjatywa Trójmorza szansą wzmocnienia współpracy państw unijnych z Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie gospodarki i energetyki w aspekcie zmniejszania zależność od rosyjskiego systemu energetycznego;
 • Obszar Międzymorza w rozgrywkach geopolitycznych wielkich mocarstw
 • Trójmorze zagrożeniem czy wsparciem dla V4, NATO, UE (PESCO)?
 • Polityczne, gospodarcze i militarne cele dołączenia Niemiec do grupy państw Trójmorza;
 • Znaczenie wsparcia USA dla inicjatywy Trójmorza;
 • Rozbieżności interesów państw Trójmorza i Niemiec w polityce energetycznej – budowa gazociągu Nord Stream 2.
 • Federalizacja, okcydentalizacja czy powrót do rosyjskiej strefy wpływów – wizje przyszłości Ukrainy.