Temat Konferencji

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła kolejny etap trwającego od 2014 r. konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Tocząca się od blisko roku pełnoskalowa wojna nie tylko w zasadniczy sposób wpłynęła i będzie wpływać na losy Ukrainy i Rosji, ale stała się katalizatorem głębokich przemian w zakresie geopolityki, stosunków międzynarodowych czy ekonomii międzynarodowej. Prawdopodobnie w wyniku tej wojny zostanie ukształtowany nowy system bezpieczeństwa, który będzie różnił się od systemu bezpieczeństwa obecnie funkcjonującego. Ten trudny do wyobrażenia jeszcze kilkanaście lat temu konflikt, największy na kontynencie europejskim od zakończenia II wojny światowej, zasadniczo wpłynie na postrzeganie wielu obszarów funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw, począwszy od doktryn militarnych, skończywszy na prawie międzynarodowym. Nie ma wątpliwości, że różne płaszczyzny toczącej się wojny staną się przedmiotem studiów i analiz, które będą badać okoliczności tego konfliktu jeszcze wiele lat po jego zakończeniu.

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej „Wojna rosyjsko-ukraińska 2022-2023. Geneza, przyczyny, przebieg i skutki”, dostrzegając potrzebę sformułowania pierwszych podsumowań, interesujących prognoz na przyszłość oraz interdyscyplinarnego ujęcia wydarzeń mających miejsce na Ukrainie, zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców i ekspertów do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat toczącej się wojny. W szczególności zapraszamy specjalistów z zakresu: stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk socjologicznych, nauk medycznych z Polski, Ukrainy oraz innych krajów świata.

Organizatorzy proponują skoncentrować dyskurs konferencji wokół następujących paneli tematycznych:

 1. Panel polityczny:
  • Geneza wojny. Stosunki rosyjsko-ukraińskie 1991-2022;
  • Wojna rosyjsko-ukraińska w świetle rosyjskich koncepcji geostrategicznych;
  • Polska i inne kraje świata wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej;
  • NATO i inne formaty – organizacje międzynarodowe wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej;
  • Białoruś i jej rola w wojnie rosyjsko-ukraińskiej;
  • Wojna rosyjsko-ukraińska na tle globalnej gry geopolitycznej;
  • Wewnętrzna scena polityczna w Rosji i w Ukrainie;
  • Rosyjskie i ukraińskie działania w obszarze soft-power na arenie międzynarodowej (wojna informacyjna i jej rola w konflikcie zbrojnym na przykładzie tej wojny);
  • Opozycja demokratyczna w Rosji wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej.
  • Wpływ wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo RP,
  • Nowe pespektywy rozwoju sytuacji w Europie po ukraińskim zwycięstwie.
  • Demilitaryzacja obszarów przy granicy rosyjsko – ukraińskiej.
 2. Panel militarny
  • Przygotowania militarne obu stron konfliktu;
  • System szkolenia wojskowego w Rosji i na Ukrainie;
  • Przebieg konfliktu zbrojnego – analiza strategiczna, operacyjna i taktyczna;
  • Najemnicy, ochotnicy, milicja – nieregularne formacje militarne w toczącej się wojnie – wpływ na przebieg konfliktu
  • Wojna jako poligon – analiza uzbrojenia i sprzętu walczących stron;
  • Wojna na wyniszczenie – rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę;
  • Zagraniczna pomoc wojskowa dla Ukrainy – wpływ zagranicznej pomocy wojskowej na przebieg konfliktu;
  • Wpływ inteligence community na decyzje o rozpoczęciu konfliktu i jego przebieg.
 3. Panel ekonomiczny
  • Wpływ wojny na gospodarki Rosji i Ukrainy;
  • Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na polską gospodarkę;
  • Wojna  rosyjsko-ukraińska a globalne procesy ekonomiczne;
  • Wojna rosyjsko-ukraińska a struktura globalnych łańcuchów dostaw (surowce, energia);
  • Wojna ekonomiczna Zachodu z Federacją Rosyjską;
  • Ocena polityki sankcji ekonomicznych wobec Rosji – ich wpływ na przebieg konfliktu.
 4. Panel medyczny
  • Medycyna pola walki w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej;
  • Wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na funkcjonowanie ukraińskiego systemu ochrony zdrowia;
  • Międzynarodowa pomoc medyczna dla Ukrainy
  • Trauma wojenna i PTSD wśród uchodźców i uczestników konfliktu zbrojnego
  • Podmioty lecznicze – organizacja i sposób realizacji zabezpieczenia medycznego w warunkach kryzysu i wojny;
  • Wojskowe podmioty szpitalne – rola i znaczenie w polityce obronnej i bezpieczeństwa państwa;
  • Wykwalifikowana kadra medyczna i jej rola w czasie konfliktów zbrojnych;
 5. Panel prawny:
  • Prawnomiędzynarodowe aspekty agresji Rosji na Ukrainę;
  • Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej – Karna odpowiedzialność międzynarodowa za zbrodnie na Ukrainie;
  • Działania wojenne na Ukrainie a przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego;
  • Jeńcy wojenni w realiach wojny rosyjsko-ukraińskiej;
  • Prawne uwarunkowania pomocy zagranicznej dla Ukrainy;
  • Secesja i inkorporacja  regionów Ukrainy w świetle prawa międzynarodowego.
 6. Panel społeczny
  • Kryzys humanitarny wywołany wojną rosyjsko-ukraińską;
  • Postawy społeczeństwa w Rosji i na Ukrainie wobec wojny;
  • Sposób relacjonowania wojny w mediach ukraińskich, rosyjskich i światowych (w tym w mediach społecznościowych);
  • System edukacji na Ukrainie w realiach wojennych;
  • Społeczne aspekty migracji Ukraińców z powodu wojny;
  • System opieki nad uchodźcami wojennymi w Polsce i innych krajach;
  • Wyzwania związane z integracją obywateli Ukrainy w ramach społeczeństw krajów trzecich;
  • Demograficzna zapaść Ukrainy;
  • Narracja antyukraińska na Zachodzie – jej źródła i skutki.